Curlusy Baniate

W 2008 roku grupa pasjonatów zebra³a siê na sezonowym lodowisku w Paw³owicach, aby zabawiæ siê w ?szachy na lodzie?. Uciechy by³o co niemiara, a nastêpnego dnia bola³y wszystkie miê¶nie i stawy. W naszym wieku taki ból mo¿e byæ udrêk±, ale dla nas okaza³ siê wyzwaniem. To wtedy zapad³a decyzja, aby curling potraktowaæ powa¿nie. Rozpoczêli¶my profesjonalne treningi, a po dwóch latach po raz pierwszy wystartowali¶my w Mistrzostwach Polski (bez wiêkszych sukcesów). Nasza kariera ulega systematycznemu przyspieszeniu, a to wi±¿e siê ze s³aw± w gwareckim (górniczym) stanie. Stali¶my siê dru¿yn± równie¿ rozpoznawaln± ¶rodowisku polskich curlerów, a nasza nazwa ?Curlusy Baniate? oddaje nasz charakter ? w wolnym t³umaczeniu ?piêkne, zgrabne, m³ode ch³opaki?.Jacek Pawe³ Janusz
Goczo³ K³os Tomica
Pierwszy Pierwszy Drugi

Pawe³ Marcin
Ku¶ka Gawlas
Trzeci (Wiceskip) Czwarty (Skip)