Regulamin

Regulamin Ligi KKC 2021/22

I. Miejsce, czas, organizator i sędzia zawodów
1. Organizatorem Ligi KKC jest Krakowski Klub Curlingowy, zwany dalej Organizatorem.
2. Zawody będą rozgrywane w styczniu oraz w lutym 2022 r.
3. Miejscem rozgrywania Ligi KKC będą:
– tor „Curling w Krakowie” przy obiekcie TAURON Arena w Krakowie (ul. Lema 7 – parking dolny),
– tor curlingowy przy lodowisku Gminnego Ośrodka Sportu w Pawłowicach (ul. Pukowca 7).
3. Rolę sędziego głównego pełni osoba, która zostaje wyznaczona przez Organizatora bezpośrednio przed rozgrywanym meczem.

II. Uczestnicy
1. W Lidze KKC bierze udział 12 drużyn.
2. Do zawodów mogą przystąpić drużyny składające się z co najmniej 4 zawodników.
3. Za zgodą Organizatora dopuszczalne jest dopisanie do drużyny w trakcie zawodów dodatkowego zawodnika.
4. Liczba zawodników wchodzących w skład drużyny uczestniczącej w zawodach nie może przekroczyć 7 osób.
5. W przypadku gdy zawodnik otrzyma pozytywny wynik testu COVID-19 lub zostanie objęty obowiązkową kwarantanną, a drużyna zgłosiła już maksymalną liczbę 7 osób, dopuszczalne jest zastąpienie go innym zawodnikiem. Zastępowany zawodnik od tego momentu nie może dalej reprezentować drużyny.
6. Zawodnik może być zgłoszony do składu tylko przez jedną drużynę.

III. System rozgrywek i zasady rozgrywania meczów
1. Liga składa się z dwóch faz:
– fazy grupowej,
– fazy finałowej.
2. Zasady dotyczące fazy grupowej:
– rozgrywana jest systemem kołowym („każdy z każdym” w ramach grupy),
– zespoły rozlosowane są do 2 grup po 6 drużyn w każdej.
3. Zasady dotyczące fazy finałowej:
– po zakończeniu fazy grupowej trzy najwyżej sklasyfikowane drużyny z każdej z grup awansują do grupy „złotej” i rozgrywają tam trzy mecze o zwycięstwo w lidze KKC z drużynami, które awansowały z grupy przeciwnej,
– pozostałe drużyny kwalifikują się do grupy „srebrnej” i rozgrywają tam trzy mecze z drużynami z grupy przeciwnej,
– wyniki uzyskane w fazie finałowej dolicza się do wyników uzyskanych w fazie grupowej,
– po rozegraniu wszystkich meczów tworzona jest klasyfikacja końcowa oddzielnie dla grupy „złotej” i oddzielnie dla grupy „srebrnej”.
4. Mecze rozgrywane są z ograniczeniem czasowym 90 minut, po których następuje sygnał oznaczający, iż end rozgrywany jest ostatnim.
5. End uważa się za rozpoczęty w momencie, gdy wszystkie kamienie poprzedniej partii zatrzymały się lub opuściły pole gry.
6. Drużyny powinny być przygotowane do gry na 5 minut przed godziną rozpoczęcia meczu. Rozgrzewki na lodzie przed meczami nie są przewidziane.
7. Przed rozpoczęciem meczu drużyny losują przywilej ostatniego kamienia w pierwszej partii.
8. W meczu drużyna może wystąpić w składzie trzyosobowym.
9. Dopuszczalne są wyniki remisowe.
10. W przypadku niestawienia się drużyny na mecz o wyznaczonej godzinie, jeśli:
• spóźnienie wynosi 1-10 minut, skutkuje to przyznaniem 1 punktu (kamienia) za pierwszy end oraz otrzymaniem przywileju ostatniego zagrania w kolejnym endzie dla drużyny nieprzewiniającej,
• spóźnienie wynosi 11-20 minut, skutkuje to przyznaniem 1 punktu (kamienia) za pierwszy end, 1 punktu (kamienia) za drugi end oraz otrzymaniem przywileju ostatniego zagrania w kolejnym endzie dla drużyny nieprzewiniającej,
• spóźnienie wynosi ponad 20 minut, skutkuje to walkowerem dla drużyny nieprzewiniającej.
Za każdy nierozegrany end czas gry zostaje skrócony o 10 minut.
11. Rozpoczęty mecz można poddać tylko za zgodą drużyny przeciwnej, ale nie wcześniej niż po rozegraniu 5 partii.
12. W przypadku braku zgody na poddanie meczu, mecz jest kontynuowany, aż do jego regulaminowego zakończenia albo do momentu kolejnej propozycji poddania meczu i zgody na nią drużyny przeciwnej. W przypadku zgody drużyny przeciwnej na poddanie meczu wynik końcowy spotkania jest ustalany na podstawie wyniku meczu w chwili jego poddania.
13. Brak możliwości kontynuowania gry przez regulaminową liczbę zawodników skutkuje przegraniem meczu w rozmiarze walkowera, jeśli aktualny wynik nie jest bardziej korzystny dla drużyny nieprzewiniającej.
14. Walkowery mają wysokość 2 punktów, 4 endów i 6 kamieni.
15. Do ustalenia kolejności końcowej drużyn brane są pod uwagę kolejno: zdobyte punkty, zdobyte punkty w meczach pomiędzy zainteresowanymi drużynami, różnica kamieni, różnica endów, liczba zdobytych kamieni, liczba wygranych endów, losowanie. Za zwycięstwo przyznaje się 2 punkty, a za remis 1 punkt.
16. Przepisy „Rules of Curling” Światowej Federacji Curlingu, dotyczące używania określonych szczotek i materiałów, z których wykonane są pady, nie obowiązują.
17. Wszelkie sytuacje sporne rozstrzygane są przez sędziego głównego zawodów. Dotyczy to również decyzji o ewentualnych przełożeniach meczów z powodu złych warunków atmosferycznych.

IV. Nagrody
1. Organizator przewiduje medale dla najlepszych drużyn oraz dyplomy.

VI. Pozostałe
1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem, stosuje się przepisy „Rules of Curling” Światowej Federacji Curlingu, z zastrzeżeniem pkt. 14 cz. III regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.

VII. Procedury związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS CoV-2
1. Obowiązek zasłaniania ust i nosa na terenie obiektu (zawodnicy nie muszą korzystać z maseczek podczas meczu).
2. Zachowanie dystansu społecznego.
3. Dezynfekcja rąk przy wejściu i wyjściu z obiektu.
4. Każdy zawodnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminami korzystania z obiektów TAURON Arena oraz GOS Pawłowice dostępnymi na stronach internetowych:
https://www.gos.pawlowice.pl/fileadmin/repozytorium/GOS/regulaminy_i_formularze/obostrzenia_covid.jpg

Bezpieczna Arena


http://curlingwkrakowie.pl/wp-content/uploads/2021/12/Regulamin-korzystania-z-torow.pdf