Regulamin

Regulamin Ligi KKC 2020/21

I. Miejsce, czas, organizator i sędzia zawodów
1. Organizatorem Ligi KKC jest Krakowski Klub Curlingowy, zwany dalej Organizatorem.
2. Zawody będą rozgrywane w soboty i niedziele w okresie pomiędzy grudniem 2020 r. a lutym 2021 r. na torze curlingowym przy lodowisku Gminnego Ośrodka Sportu w Pawłowicach (ul. Pukowca 7).
3. Rolę sędziego głównego pełni osoba, która zostaje wyznaczona przez Organizatora bezpośrednio przed rozgrywanym meczem.

II. Uczestnicy
1. W Lidze KKC bierze udział 9 drużyn.
2. Do zawodów mogą przystąpić drużyny składające się z co najmniej 4 zawodników.
3. Za zgodą Organizatora dopuszczalne jest dopisanie do drużyny w trakcie zawodów dodatkowego zawodnika.
4. Liczba zawodników wchodzących w skład drużyny uczestniczącej w zawodach nie może przekroczyć 7 osób.
5. W przypadku gdy zawodnik otrzyma pozytywny wynik testu COVID-19 lub zostanie objęty obowiązkową kwarantanną, a drużyna zgłosiła już maksymalną liczbę 7 osób, dopuszczalne jest zastąpienie go innym zawodnikiem. Zastępowany zawodnik od tego momentu nie może dalej reprezentować drużyny.
6. Zawodnik może być zgłoszony do składu tylko przez jedną drużynę.

III. System rozgrywek i zasady rozgrywania meczów
1. Liga rozgrywana jest systemem kołowym („każdy z każdym”).
2. Mecze rozgrywane są z ograniczeniem czasowym 95 minut, po których następuje sygnał oznaczający, iż end rozgrywany jest ostatnim.
3. End uważa się za rozpoczęty w momencie, gdy wszystkie kamienie poprzedniej partii zatrzymały się lub opuściły pole gry.
4. Drużyny powinny być przygotowane do gry na 5 minut przed godziną rozpoczęcia meczu. Rozgrzewki na lodzie przed meczami nie są przewidziane.
5. Przed rozpoczęciem meczu drużyny losują przywilej ostatniego kamienia w pierwszej partii.
6. W meczu drużyna może wystąpić w składzie trzyosobowym.
7. Dopuszczalne są wyniki remisowe.
8. W przypadku niestawienia się drużyny na mecz o wyznaczonej godzinie, jeśli:
• spóźnienie wynosi 1-10 minut, skutkuje to przyznaniem 1 punktu (kamienia) za pierwszy end oraz otrzymaniem przywileju ostatniego zagrania w kolejnym endzie dla drużyny nieprzewiniającej,
• spóźnienie wynosi 11-20 minut, skutkuje to przyznaniem 1 punktu (kamienia) za pierwszy end, 1 punktu (kamienia) za drugi end oraz otrzymaniem przywileju ostatniego zagrania w kolejnym endzie dla drużyny nieprzewiniającej,
• spóźnienie wynosi ponad 20 minut, skutkuje to walkowerem dla drużyny nieprzewiniającej.
Za każdy nierozegrany end czas gry zostaje skrócony o 10 minut.
9. Rozpoczęty mecz można poddać tylko za zgodą drużyny przeciwnej, ale nie wcześniej niż po rozegraniu 5 partii.
10. W przypadku braku zgody na poddanie meczu, mecz jest kontynuowany, aż do jego regulaminowego zakończenia albo do momentu kolejnej propozycji poddania meczu i zgody na nią drużyny przeciwnej. W przypadku zgody drużyny przeciwnej na poddanie meczu wynik końcowy spotkania jest ustalany na podstawie wyniku meczu w chwili jego poddania.
11. Brak możliwości kontynuowania gry przez regulaminową liczbę zawodników skutkuje przegraniem meczu w rozmiarze walkowera, jeśli aktualny wynik nie jest bardziej korzystny dla drużyny nieprzewiniającej.
12. Walkowery mają wysokość 2 punktów, 4 endów i 6 kamieni.
13. Do ustalenia kolejności końcowej drużyn brane są pod uwagę kolejno: zdobyte punkty, zdobyte punkty w meczach pomiędzy zainteresowanymi drużynami, różnica kamieni, różnica endów, liczba zdobytych kamieni, liczba wygranych endów, losowanie. Za zwycięstwo przyznaje się 2 punkty, a za remis 1 punkt.
14. Przepisy „Rules of Curling” Światowej Federacji Curlingu, dotyczące używania określonych szczotek i materiałów, z których wykonane są pady, nie obowiązują.
15. Wszelkie sytuacje sporne rozstrzygane są przez sędziego głównego zawodów. Dotyczy to również decyzji o ewentualnych przełożeniach meczów z powodu złych warunków atmosferycznych.

IV. Nagrody
1. Organizator przewiduje medale dla najlepszych drużyn, dyplomy oraz inne drobne upominki.

V. Oświadczenia
1. Każda z zawodniczek i każdy z zawodników uczestniczących w Lidze KKC 2020/21 potwierdza, że stan jego zdrowia pozwala mu na udział w zawodach oraz akceptuje, że bierze na siebie ryzyko i odpowiedzialność za swój start.
2. Każda z zawodniczek i każdy z zawodników przystępując do meczu rozgrywanego w ramach Ligi KKC potwierdza, że:
a. nie posiada dodatniego wyniku testu na COVID-19
b. nie jest objęta/y kwarantanną w związku z COVID-19
c. nie ma wyraźnych objawów sugerujących zakażenie wirusem COVID-19 (kaszel, duszności, bóle mięśni, utrata węchu lub smaku)
d. w terminie do 14 dni przed dniem rozegrania meczu nie miała/miał kontaktu z osobą zakażoną lub wykazującą wyraźne objawy zakażenia COVID-19
e. zapoznał się z niniejszym Regulaminem Ligi KKC 2020/21 i Regulaminem korzystania lodowiska GOS Pawłowice oraz zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim postanowień.
3. Każda z zawodniczek i każdy z zawodników uczestniczących w Lidze KKC 2020/21 wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku w materiałach dotyczących Ligi KKC 2020/21.

VI. Pozostałe
1. To We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem, stosuje się przepisy „Rules of Curling” Światowej Federacji Curlingu, z zastrzeżeniem pkt. 14 cz. III regulaminu.
2. Przystąpienie zawodnika do meczu rozgrywanego w ramach Ligi KKC jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i jego postanowień.

VII. Procedury związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS CoV-2
1. Obowiązek zasłaniania ust i nosa na terenie obiektu (zawodnicy nie muszą korzystać z maseczek podczas meczu).
2. Zachowanie dystansu społecznego.
3. Dezynfekcja rąk przy wejściu i wyjściu z obiektu.
4. Brak możliwości korzystania z szafek znajdujących się w szatni.
5. Każdy zawodnik zobowiązany jest do zapoznania się z obostrzeniami do regulaminu korzystania z lodowiska dostępnymi na stronie internetowej GOS Pawłowice:
https://www.gos.pawlowice.pl/fileadmin/repozytorium/GOS/regulaminy_i_formularze/obostrzenia_covid.jpg