Grupa B


25.11.2013 – 19:00

1 2 3 4 5 6 7 8 WYNIK ENDY
KS Juniorzy 0 0 2 0 4 0 0 1 7 3
RKC Halonet 1 0 0 1 0 1 1 0 4 4

Seweryn Klimza
Adam Pauszek
Jacek Rokita (w)
Damian Herman (s)
Barbara Karwat
Lukasz Piworowicz (w)
Maciej Cesarz (s)
„Swietny lód. Dobra zabawa. Lepsze wyczucie lekkich zagrañ u gospodarzy
(w koñcu graj± u siebie) i jeden du¿y end, który zadecydowa³ o wyniku meczu
(w endach 4-3 dla RKC Halonet 😉 ) Aaa, no i jeszcze grali¶my w trójkê 😉 Dziêkujemy za dobre spotkanie :)"16.12.2013 – 19:00

1 2 3 4 5 6 7 8 WYNIK ENDY
KKC Krakofsky 1 0 0 4 2 0 1 0 8 4
Curlusy Baniate 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2

Sebastian Chojnacki
Karol Nowakowski
Arkadiusz Solecki (w)
Krzysztof Kawecki (s)
Pawe³ K³os
Janusz Tomica
Pawe³ Ku¶ka (w)
Marcin Gawlas (s)
„W ostatniej ods³onie jesiennego trójmeczu Krakofsky – Curlusy uda³o nam siê prze³amaæ dotychczasow± passê:-) Decyduj±ce by³y dwa ¶rodkowe endy, po których mogli¶my ju¿ spokojnie kontrolowaæ grê. Dziêkujemy kolegom z Warszowic za sympatyczne mecze. Szczególne s³owa uznania kierujemy równie¿ do Damiana za fantastycznie przygotowany lód!"16.1.2014 – 17:00

1 2 3 4 5 6 7 8 WYNIK ENDY
KS Juniorzy 1 2 0 0 1 0 1 x 5 4
Curlusy Baniate 0 0 1 1 0 1 0 x 3 3

Seweryn Klimza
Adam Pauszek
Jacek Rokita (w)
Damian Herman (s)
Pawe³ K³os
Janusz Tomica
Pawe³ Ku¶ka (w)
Marcin Gawlas (s)19.1.2014 – 9:00

1 2 3 4 5 6 7 8 WYNIK ENDY
KS Juniorzy 0 0
KKC Krakofsky 8 5

„walkower"19.1.2014 – 11:00

1 2 3 4 5 6 7 8 WYNIK ENDY
KKC Krakofsky 0 0 1 0 0 2 2 4 9 4
RKC Halonet 2 1 0 0 1 0 0 0 4 3

Sebastian Chojnacki
Karol Nowakowski
Arkadiusz Solecki (w)
Krzysztof Kawecki (s)
Tomasz Kierzkowski
Maciej Cylupa (w)
Lukasz Piworowicz (s)
„Mecz o dwóch obliczach, spowodowanych do¶æ nieprzewidywalnym torem… W pierwszej czê¶ci z wyczuciem lodu lepiej radzili sobie Rudzianie, w drugiej za¶ my. Wynik, ze wzglêdu na ostatni end, mo¿e byæ nieco zawy¿ony, ale pierwsze (?) zwyciêstwo w potyczkach KKC z RKC sta³o siê faktem. Dziêkujemy kolegom za fajny mecz i ¿yczymy powodzenia w kolejnych wystêpach!"27.1.2014 – 19:00

1 2 3 4 5 6 7 8 WYNIK ENDY
Curlusy Baniate 3 0 1 0 0 1 0 x 5 3
RKC Halonet 0 3 0 1 0 0 4 x 8 3