Grupa C


2.12.2013 – 19:00

1 2 3 4 5 6 7 8 WYNIK ENDY
KKC Trzy kropki 1 2 0 0 0 0 x x 3 2
AZS Gliwice Smok 0 0 2 2 4 1 x x 9 4

Daria Ropka
Tomasz Rejdych
Aleksandra Bylina (w)
Urszula Kawecka (s)
Joanna Sowiñska
Miros³aw Cholewa
Piotr Ka¼mierczak (w)
Andrzej Augustyniak (s)
„Lodowisko w Paw³owicach powita³o nas dosyæ ‚ch³odno', w zwi±zku z czym mecz rozpoczêli¶my od szoku.. termicznego i zanim siê zorientowali¶my przegrywali¶my ju¿ trzema kamieniami po dwóch endach. Od tego momentu na szczê¶cie przejêli¶my inicjatywê i nie oddali¶my jej ju¿ do koñca. Warunki lodowe poza wspomnian± ju¿ bardzo nisk± temperatur± by³y znakomite. Dru¿yna przeciwna jak na debiut czê¶ci zawodników rozegra³a ca³kiem niez³y mecz,
a do¶wiadczona pani skip nie bez powodu rzuca ostatnie kamienie :)"27.12.2013 – 19:00

1 2 3 4 5 6 7 8 WYNIK ENDY
KKC Byle Do Domu 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0
SKC Kretes 1 3 3 1 2 3 3 x 16 7

Anna Morek
Gabriela Najder
Monika Rodak (s)
Katarzyna Staszczak (w)
Tomasz Majorek
Krzysztof Mañkowski (w)
Oskar Zgo³a
Krzysztof B±k (s)
„Tego wieczoru lód w Paw³owicach dostarczy³ nam sporo problemów. Na pocz±tku nie mog³y¶my go wyczuæ wcale, pó¼niej rozmin±³ siê z naszymi oczekiwaniami. My¶la³y¶my, ¿e bêdzie przyspiesza³, a wygl±da³ jakby zwalnia³. Mimo, ¿e przeciwnicy mieli trudno¶ci z ustawianiem stra¿ników, nie potrafi³y¶my tego wykorzystaæ. Niska skuteczno¶æ ka¿dej z nas odbi³a siê mocno na wyniku spotkania. Zdecydowanie przerwa ¶wi±teczna ucieszy³a nasze brzuchy, ale niestety nie miê¶nie. Nawet przegrywaj±c mo¿na siê jednak dobrze bawiæ, przeciwnicy byli dla nas bardzo mili. Mecz okaza³ siê dla nas cenn± nauczk± i zachêt± do dalszego doskonalenia siê w curlingu. „13.1.2014 – 19:00

1 2 3 4 5 6 7 8 WYNIK ENDY
SKC Kretes 3 0 2 1 0 1 0 x 7 4
AZS Gliwice Smok 0 1 0 0 1 0 2 x 4 3

Tomasz Majorek
Krzysztof Mañkowski (w)
Oskar Zgo³a
Krzysztof B±k (s)
26.1.2014 – 11:00

1 2 3 4 5 6 7 8 WYNIK ENDY
KKC Trzy kropki 0 0
KKC Byle Do Domu 8 5

„walkower"26.1.2014 – 13:20

1 2 3 4 5 6 7 8 WYNIK ENDY
KKC Trzy kropki 0 0
SKC Kretes 8 5

„walkower"26.1.2014 – 15:40

1 2 3 4 5 6 7 8 WYNIK ENDY
KKC Byle Do Domu 0 1 0 3 0 0 0 x 4 2
AZS Gliwice Smok 3 0 2 0 5 1 2 x 13 5